Sasun Van

445 Views
 
 

Added on Jan 27, 2020

Length: 06:16 | Comments: 0

Հայոց սարեր շողն է պատել, Դաշտերը` կանաչ մանյակ, Վերջին կռունկներ լը էկան, Լավ լուր բերին մըր համար:

Սասնա քաջեր մտան ձորեր, Կռիվ կենին անվեհեր: Մախլուտոյի զենքն է կոդրե, Պզդիկ Վահան լալ կիլեր:

Հասնինք Սասուն, մտնինք Վան, Մուշ, Ալաշկերտ, Արդահան: Խմբին հայոց կտրիճներ, Հայրենիքի փրկության:

Հանեց, թափեց յուր փամփուշտներ, Կողքի ընկավ, ախ քաշեց, Գետնի քարեր կդղրդեն, Գևորգ Չաուշ կբոռեր:

Ելե՛ք, տղե՛րք, էլ ժամ չկա, Շուն թուրք պադել է չորս կողմ, Գևորգը լը չվերջացուց, Թուրքեր ցրվան հազար կողմ:

Հասնինք Սասուն, մտնինք Վան, Մուշ, Ալաշկերտ, Արդահան: Խմբին հայոց կտրիճներ, Հայրենիքի փրկության:

Զարգեց կայծակ, մթնեց էրգինք, Գազան թուրքին պատեց լաց, Վերին սարեն պրծե խումբը, Պրծե, գիքե դեպի ցած:

Դեմից Անդրանիկն է գիքե, Յուր երսունյոթ քաջերով, Զարկե՛ք, տղե՛րք, մըռնիմ ձըզի, Թուրքի վերջ գիքը մե օր:

Հասնինք Սասուն, մտնինք Վան, Մուշ, Ալաշկերտ, Արդահան: Խմբին հայոց կտրիճներ, Հայրենիքի փրկության:

Channels: اغاني و مسيقى   تراثيات   اخرى  

Tags:   Հասնինք  Սասուն,  մտնինք  Վան,  Let's  get  to  Sasun,  let's  go  to  Van 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)

Sasun 08:52
Sasun
by sound
Views: 395 | Comments: 0