Christ has appeared

131 Views
 
 

Added on Jan 5, 2019

Length: 01:25 | Comments: 0

Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ

Քրիստոս ծնաւ և յայտնեցաւ, ձեզ և մեզ մեծ աւետիս

Christ has appeared among us لقد ظهر المسيح بيننا

Channels: كليبات كنسية  

Tags: Քրիստոս  ի  մէջ  մեր  յայտնեցաւ 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)

Jesus-Christ 00:37
Jesus-Christ
by Rita_88
Views: 1449 | Comments: 0