03:48
Mashinen Ekav

Մաշինեն էկավ

Մաշինեն էկավ, յարո ջան, ակները մանր, ակները մանր. Ակները մանր, յարո ջան, բեռները ծանր, բեռները ծանր։ Արի մի գնա, արի մի գնա, էկել ես...

Added on May 18, 2021

Views: 148 | Comments: 0 | Likes: 0

From: sound

Videos: 544


There is no response video found.